Szakkörök, iskolai sport

Szakkörök, iskolai sport

Szakkörök alsó tagozaton a 2023-24-as tanévben

 

1. évfolyamosok számára:

Talajtorna szakkör: Azon tanulók jelentkezését várjuk, akik szeretnek tornázni és szeretnének többet mozogni. A szakkör elsősorban az alsós testnevelés tananyag gyakorlására, kiegészítésére épül. Jó alkalom a képességek sokrétű, életkorhoz igazodó fejlesztésére, a hiányosságok pótlására és a tehetségek kiválasztására.

Tartja: Sári Gábor                                 Ideje: keddenként a  9. óra

 

2. évfolyamosok számára:

Informatika szakkör: Azon gyermekek jelentkezését várjuk, akik szívesen játszanak okostelefonon, tableten, számítógépen. Megismerkedünk a számítógép helyes ki- és bekapcsolásával, korosztálynak megfelelő játékokkal pl. Learnapps, Wordwall.  A  word dokumentum készítés alapjaival: betűválasztás, méretváltás, stílusváltás,színezés, táblázat, alakzat beszúrás alapjaival.

 

Tartja: Nagy-Grácsik Emese Ideje: hétfőnként a 7. óra

2. és 3. évfolyamosok számára:

Talajtorna szakkör: Sok tornára és mozgásra van lehetőségük az ide jelentkező gyermekeknek.  Kiegészítjük és gyakoroljuk az alsós testnevelés tananyagot. Pótoljuk a hiányosságokat, fejlesztjük s tehetségeket.

Tartja: Sári Gábor                              Ideje: csütörtökönként a 9. óra

 

4. évfolyamosok számára:

 

ZenEmese szakkör: Fejlesztő zenei foglalkozás, játék, produkció. „Rendhagyó ének

óra” keretében: hangszeres játék, szóló- és többszólamú éneklés, improvizatív

ritmusgyakorlat, poharas játékok, tánc.

Tartja: Nagy-Grácsik Emese                            Ideje: hétfőnként a 6. óra

 

 

 

Matematika szakkör: Olyan gyerekeket várunk, akik érdeklődnek a matematikai, logikai feladványok, furfangos feladatok iránt. A szakkör keretében  felkészülést biztosítunk  matematika versenyekre is.

 

Tartja: Nagy Zsuzsanna                                  Ideje: hétfőnként az 5. óra

 

 

Fürkész szakkör: Ismerkedünk a környezetünk élőlényeivel, a fenntarthatósággal, az újrahasznosítással. Foglalkozunk az egészséges táplálkozással elméletben és gyakorlatban is.

Tartja: Nyulászné Köböl Noémi                     Ideje: keddenként a 7. óra

 

 

Idegennyelv szakkör az ének-zene tagozatosoknak 1-3. évfolyamon:
Az 1-3. évfolyamon az ének tagozatot választóknak is biztosítjuk a nyelvtanítást 1-2. évfolyamon heti egy, 3. évfolyamon heti két órában. (Ezek az óraszámok megegyeznek a nem ének-zene tagozatos gyermekek nyelvóráinak számával.)

 

Természettudomásnyos szakkör

A természet iránt érdeklődő gyerekeket várjuk a foglalkozásainkon. Fontosnak tartjuk, a közvetlen tapasztalatszerzéssel történő megismerést, így a környezettudatos gondolkodást kísérletekkel, természet- és környezetvédelmi témák megvitatásával fejlesztjük. A szakköri tagokkal részt veszünk a témáinkhoz kapcsolódó rendezvényeken, versenyeken is.

 

Kémia szakkör

A természettudományok iránt érdeklődő 7-8. osztályos gyerekeket várjuk foglalkozásainkon. A szakkörön, a tanórákon tanultak elmélyítése mellett , érdekes kiegészítő anyagokat dolgozunk fel, és a versenyekre, felvételire való felkészítés is fontos szerepet kap.


Felvételi-  és nyelvvizsga-előkészító szakkörök 8.évfolyamosoknak

Nyolcadikos idegen nyelv tagozatos diákjainknak felvételi és nyelvvizsga-előkészítő szakkört szervezünk. A szakköri órák során a B1/B2 szintű grammatikával, lexikával ismerkednek meg a tanulók, valamint teljes vizsga feladatsorokat oldanak meg. Célunk a felvételi vizsgára való felkészítés, melyek február-március környékén esedékesek.A tanév vége felé többen is megpróbálhatják az állami alap- (B1) illetve középfokú (B2) nyelvvizsgát.

 


Angol, mint második idegen nyelv szakkör 6-8. osztályosoknak

Az angol nyelv alap ismerete elengedhetetlen. Vannak viszont, akik megfontoltan a németet választották első idegen nyelvként, hiszen a német után egy másik idegen nyelv elkezdése nem jelent gondot. (Azok, akik az egyszerűbb – kevésbé nyelvtani magoláson alapuló -, angollal indítanak ezzel ellentétben gyakran panaszkodnak arról, hogy nagyon nehéz a második idegen nyelvvel barátkozni, boldogulni.) Németeseinket szeretnénk segíteni azzal, hogy még az általános iskolai éveik alatt legyen lehetőségük megismerkedni az angol nyelv alapjaival is. Bízunk benne, hogy így könnyebben kezdik majd a középiskolai angol tanulást. Természetesen, mint minden szakkörünk, ez is térítésmentes!
6. évf.: Tóthné Lukács Katalin
7. évf.: Tóthné Lukács Katalin
8. évf.: Béres-Berényi Dorottya

Német, mint második idegen nyelv 6-8. osztályosoknak
6. osztálytól lehetőség van második idegen nyelvként a németet is tanulni angol mellett. A gimnáziumokban ezzel könnyebb lesz majd két idegen nyelvet tanulniuk. Aki a németet heti két órában három éven át tanulja – követjük a tagozatosok tanmenetét-, 8. osztály végére az alapszintű társalgást sajátítják el.
7. évf.: Gyömbér Szilvia

Iskolai sportkör

Az iskolai sportkör szakmai programja a 2023/2024. tanévre

 

A Sportkör a tagjainak rendszeres mozgási lehetőséget biztosít, játékos nevelést, versenyzési lehetőségeket az egészséges életmód érdekében.

 

A szakmai program a diákok igényeinek felmérése, valamint az intézményi lehetőségek és adottságok alapján készült.

Az iskolai sportkör tagsága az iskola tanulóiból áll. Az iskolai sportköri tagság a tanulói jogviszonnyal egy időben keletkezik, az iskolából való távozással megszűnik.

 

Az iskolai sportkör működéséhez a szükséges eszközöket az intézmény biztosítja. A szakmai munka a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásokkal összhangban van.

 

A tanulói versenyeztetés, jelentkezés a versenyekre, a diákolimpiával kapcsolatos teendők, szervezési munkák, feladatok ellátása az adott sportkört vezető pedagógus feladata.

 

A 2023/2024-es tanévben a foglalkozások célja:

 • a rendszeres testedzés igényének felkeltése és megtartása,
 • a tanulók egyéni képességeinek, készségének megfelelő testedzése,
 • képesség, technikai tudás, koordinációs és képességfejlesztő gyakorlatokkal a fejlődés elérése,
 • a mozogni/sportolni vágyó tanulók összetartása, csapatépítése, a rendszeres játék, a sportolás, a versenyzés örömének megismertetése, valamint a sporttehetségek felkutatása,
 • minél több tanuló bevonása a sportköri foglalkozásokba, fizikai képességektől függetlenül,
 • önismeret, akaraterő fejlesztése,
 • fair play használata a gyakorlatban,
 • a tanulók motiváltságának elérése a mozgás iránt,
 • az egészséges életmódra nevelés, a testi – lelki egészség megőrzése,
 • a tehetséges fiatalok kiválasztása, gondozása, sportegyesületekbe való irányítása,
 • diákolimpiára való felkészítés,
 • a mozogni, sportolni vágyó tanulók fejlesztése, felzárkóztatása.

 

Feladataink:

 • Sportrendezvényeken iskolánk hírnevének öregbítése, lehetőségünk szerint minél több sportági versenyen való részvétellel.
 • Házi bajnokságok rendezése.
 • Kapcsolat felvétel más iskolákkal meghívásos versenyek lebonyolítása.
 • Kapcsolattartás helyi, megyei és országos sportegyesületekkel.
 • Kapcsolattartás a Magyar Diáksport Szövetségével.

Iskolai sportkörök a 2023-2024-es tanévben 2023. szeptember 15.-vel indulnak.

Testnevelő neve ISK sportág Időpont
Bánfalvi Csaba labdarúgás hétfő 9. óra, felső tagozat
Guba Pál sakk szakkör

atlétika

szerda 7.óra felső tagozat

péntek 8.óra felső tagozat

Sári Gábor tornafoglalkozás kedd 9. óra 1. osztályosok

csütörtök 9.óra 2.-3. évf.

Atkári Richárd

 

atlétika

tornafoglalkozás

szerda 9.óra 3.-4. osztályosok

csütörtök 9.óra 2.-3.évfolyam

 

A Magyar Labdarugó Szövetség (MLSZ) irányításával zajló Bozsik-programban az idei tanévben az alsó és fölső vesz részt. Jelentkezések folyamatban vannak.

Feladataink:

 • a labdarúgás megszerettetése
 • a tanulók sokoldalú mozgáskultúrájának fejlesztése
 • a sportolás megszerettetése
 • a tehetségek felfedezése és egyesületekbe történő közvetítése
 • koordinációs és képességfejlesztő gyakorlatok által a tanulók képességeinek és technikai tudásuknak fejlesztése
 • a fair play megismerése, gyakorlati alkalmazása
 • pozitív élmények szerzése

Az amatőr labdarúgást szerető tanulók alkotják a csapatot és képviselik iskolánkat az őszi, téli és tavaszi fordulókban.

A torna mozgásanyagát megalapozó egyszerű mozgásformák szenzitív időszaka ez. A gurulások, fordulatok, forgások, támasz- és függőhelyzetek, valamint az egyensúlyi elemek könnyen taníthatók, a kedvező testarányok, a relatíve kis testtömeg, illetve az ízületi rendszer plasztikussága révén könnyen taníthatók. Ennek eredményeként a későbbiekben jelentkező természetes gátlások mértéke jelentősen csökkenthető.

A 1–4. évfolyamon, a prevenciós szemlélet megvalósításaként, fokozottan ügyelni kell a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló gimnasztikai gyakorlatok rendszeres alkalmazására, a törzsizomzat erősítését elősegítő utánzó természetes mozgások beépítésére a különböző témakörök tartalmi elemeibe.

Az atlétika foglalkozások célja: Lehetőséget biztosítani a tanórákon kívüli testmozgásra, az atlétikai sportág megismerésére, újabb mozgásformák elsajátítására. Felkészülést biztosítani korcsoportonként és nemenként meghirdetett diákolimpiai versenyekre. Kiválasztási lehetőséget biztosítani a kiírásokban meghirdetett versenyekre, előzetes házi versenyek keretén belül is. Lehetőség nyílik a különböző fejlesztési területek, módszerek alkalmazására, a műveltségi területek finomítására, bővítésére. A foglalkozások anyagába az egyéb sportágak mozgásanyagát is beépítjük.

A tevékenységek alatt tehetséggondozás is végzünk, melyek után sportegyesületekhez irányítjuk a gyermekeket a meglévő együttműködési megállapodás alapján, így a gyermekek fejlődése töretlen marad.

A foglalkozások anyaga, témája igazodik az adott felkészülési időszakokhoz.

/ alapozás, formába hozás, versenyidőszak, levezető időszak /

Sakk foglalkozások célja: Felkelteni az érdeklődést a sakk sportága iránt. Logikai készség fejlesztése, megoldási lehetőségek felépítése. Kombinatív gondolkodásmód kifejlesztése, elsajátítása, alkalmazása. Lehetőség nyílik az önfegyelem kialakítására, fejlesztésére, továbbá társas kapcsolatok kialakítására. A foglalkozásokra való jelentkezés önkéntes alapon történik. A sportági tudás nem mérvadó a jelentkezésekkor. A tevékenység anyaga a különböző sakk szakkönyvek ajánlására támaszkodik. Ebben a tanévben csak házi versenyeket, bajnokságokat tervezek, későbbiekben a Városi Diákolimpiai versenyeken is szeretnénk részt venni.

 

Az idei tanévtől a PICK Kézilabda Akadémia szakmai irányítása mellett lehetőségünk van utánpótlás nevelésére. Sári Gábor alsó tagozatos diákjainknak tart kézilabdaedzéseket.

Feladataink:

 • a tehetségek felfedezése és egyesületekbe történő közvetítése
 • a sportolás megszerettetése
 • a tanulók sokoldalú mozgáskultúrájának fejlesztése
 • sportszerű versenyszellem kialakítása

Az iskolai sportkörök részletes szakmai programját a foglalkozások tanmenete tartalmazza.

 

Felvételi előkészító szakkörök 8.évfolyamosoknak matematikából

Nyolcadikos  diákjainknak felvételi és előkészítő ingyenes szakkört szervezünk.A heti rendszerességű foglalkozásokon a diákok tematikusan felkészülnek a szóbeli és írásbeli vizsga feladattípusaira. A vizsga közeledtével  néhány alkalommal „próbavizsgákon” készülnek a megmérettetésre. A felvételi és szakköröket minden osztálynak lehetőség szerint a saját szaktanára  tartja.
Időpontja: osztályonként változó

Digitális matematika szakkörök felső tagozatos diákok részére

Az idei tanévtől kezdődően a matematikából és informatika tantárgyakból szorgalmas tanítványaink részére szervezünk szakkört 5-6. és 7-8. évfolyamos bontásban.A tanév során nagymértékű jártasságot szerezhetnek diákjaink  a különböző kompetencia területekhez kötődő feladatok megoldásában, lehetőleg internetes felületen keresztül. A kompetencia mérésen egyébként is jól teljesítő gyerekek képességét tovább fejlesztjük.