Közzétételi lista

 A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

A következő dokumentumok tölthetők le (kattintson a megfelelő sorra!)

 

KIR közzétételi lista:  A dokumentum letöltése

1. Felvételi lehetőségek:

A leendő elsősök szüleinek szóló tájékoztató elérhető.

2. A beiratkozás meghatározott időpontja:  „A jogszabályban meghatározott időpontot a kihirdetést követően tüntetjük fel.”

3. A fenntartó által engedélyezett osztályok száma:
általános iskola alsó tagozat: 16
általános iskola felső tagozat: 16

4. Az intézmény nyitva tartásának rendje

5. Rendezvények, események

6. Étkezés térítési díja és befizetése:  „Étkezés, menza” menüpont

7. Munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

8. Munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége.

9. Az országos mérés-értékelés eredményei (szövegértés, matematika) 2010-2019

10. Az országos nyelvi mérés eredményei

11. FITT – mérés eredményei

12. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével, mulasztásával, továbbtanulásával kapcsolatos adatok

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások, szakkörök

14. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

16. Az osztályok száma és az osztályokban a tanulók létszáma: Október 1-i létszám összesítő

17. Ellenőrzések, vizsgálatok

Az ellenőrzés, vizsgálat, értékelés 

fajtája hatósági ellenőrzés
végző szerv Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatala
ideje 2017. október 4 – november 7.
tárgya az osztály és csoportlétszámra, a tanulói óraterhelésre és az alkalmazási feltételekre vonatkozó rendelkezésekben foglaltak megtartása
nyilvános megállapításai
– Az intézmény alapító okirata tartalmazza a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv. 21. § (3) bekezdése szerinti adattartalmakat.
– A intézmény rendelkezik a vizsgált időszakban érvényes, hatályos pedagógiai programmal, amely összhangban van a szakmai alapdokumentumban foglalt alapfeladatokkal.
– Az intézmény helyi tanterve meghatározza a választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választható vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezését, óraszámát.

16. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés

fajtája Intézményi tanfelügyeleti eljárás
végző szerv Oktatási Hivatal
ideje 2017. szeptember 29.
tárgya Intézményi tanfelügyelet
nyilvános megállapításai Intézkedési terv tartalma a kiemelkedő és a fejlesztendő területek meghatározásával